mUs;kpF tp];Nt];tu Rthkp kw;Wk; tPuuhftg; ngUkhs; jpUf;Nfhapy fl;lz tptuq;fs; :

nghUslf;fk; fl;lzk;
mgpN\fk; &.10.00
mHr;rid &.02.00
,U kw;Wk; ehd;F rf;fu thfd G+iI fl;lzk; &.10.00
rpwg;G jhprdk; (,UtUf;F) &.50.00
rf];uehkk; &.10.00
cg;G$il G+iI &.10.00/